Archeologisch Informatiepunt

Stichting Archeologisch Informatiepunt Oost-Fivelingo 

Project 'De regenwaterbak van Appingedam'

Het AIP vraagt uw aandacht voor haar nieuwste project: bekijk de flyer over 'De regenwaterbak van Appingedam' en bekijk de publicatie.

 

Doelstelling, Bestuur en Verantwoording  

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de statuten (artikel 2):

  • De stichting heeft als doel, het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische ontwikkeling van het water- en wierdengebied Oost-Fivelingo, in de meest brede zin des woords.
  • De stichting tracht haar doel te bereiken door het realisteren en exploiteren van een archeologisch informatiepunt in de Mariakapel van de Nicolaikerk te Appingedam, alsmede al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daar bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst.

 Beleid

Per 3 jaar stelt het bestuur een beleidsplan op voor de komende jaren. Het huidige plan beschrijft de periode 2019 t/m 2021 (klik op het woord 'beleidsplan' om de link te openen).

 Bestuurssamenstelling en beloning

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 Dhr. R. Hadders, Appingedam, voorzitter

 Dhr. F.W. Meijer, Appingedam, secretaris

Dhr. F.E. Juk, Appingedam, penningmeester

Mw. C. Heinen (Overschild) is als adviseur bij de stichting betrokken

De bestuursleden doen hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis, en ontvangen geen beloning.

Het AIP is een ANBI-instelling, met het RSI-nummer 818557734. Het postadres is; Wijkstraat 25, 9901 AE Appingedam. U kunt eveneens contact opnemen via info@museumstadappingedam.nl of regenwaterbakappingedam@gmail.com

Verantwoording

Jaarlijks stelt het bestuur in het voorjaar de jaarrekening over het afgelopen jaar vast.

In de jaarrekening wordt naast de financiële verantwoording tevens verslag gedaan van de activiteiten over het afgelopen boekjaar.

jaarrekening 2020

jaarrekening 2019

jaarrekening 2018

jaarrekening 2017

jaarrekening 2016

 

Het jaarverslag van activiteiten is onderdeel van elke jaarrekening.